ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ တစ္ခ်ိန္တုန္းက သူခုိးမရွိတဲ့ႏုိင္ငံလုိ႔ ေရႊထီးေဆာင္းခဲ့ဖူးတယ္။ ဒီလုိ ျပန္ေျပာင္းေျပာရတာက ေရွးျမန္မာေတြကုိ လက္ရွိျမန္မာေတြအားက်ေစခ်င္လုိ႔ပါ။ အတိတ္ကုိ လွမ္းတ...
Continue reading ...