၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕ရွိ ခပ္ငယ္ငယ္ ရူပေဗဒဓာတ္ခြဲခန္းဌာန (CERN) တစ္ခုမွ Web ကုိ ေမြးဖြားေပးလုိက္သည္။ ကြန္ရက္ႀကီးတစ္ခုေပၚတြင္ Document မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ ခ်ိတ္ဆက္မႈ link မ်ားႏွင့္အတူ "hypertext" process ကုိ အသံုးျပဳ၍ information management system တစ္ခုကုိ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ ပညာရွင္တစ္ဦး ျဖစ္သူ Cailliau တုိ႔သည္ Web ၏ မူလပံုၾကမ္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ကာ တင္ျပေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္၏ အမ်ား၏ လက္ခံေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္အတူ ျဖစ္ေပၚလာေသာ web ၏ အစပုိင္းႏွစ္အေတာ္ၾကာအထိ web page မ်ားမွာ text ျဖင့္သာ ဖန္တီးေပးသည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ကမၻာလံုး အတုိင္းအတာျဖင့္ ေရတြက္လွ်င္ပင္ web server ၅၀ ခန္႔ ရွိခဲ့သည္။ web ႀကီးထြားလာမႈ အရွိန္အ၀ါကုိလည္း ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့သည္ဟု ဆုိႏုိင္၏ ။ အေၾကာင္းမွာ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ပင္ ပထမဆံုး graphical browser (NCSA Mosaic) ကုိ စတင္မိတ္ဆက္လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ သုေတသနလုပ္ငန္း အသုိင္းအ၀န္းမွ ျပင္ပရွိ ထုထည္ႀကီးမားစြာ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ရွိလာေစႏုိင္ေသာ Massmedia သုိ႔ေရာက္ရွိသြားေတာ့၏ web ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ကိစၥအ၀၀ကုိ Massachusetts Institute of Technology (MTT) အေပ်ာ္တမ္း ေဆာင္ရြက္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွ World Wide Web Consortium (W3C) အမည္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။