သားဖြားမီးယပ္ဆုိင္ရာ။ အပ်ိဳေပါက္ လူပ်ိဳေပါက္ဆုိင္ရာ၊ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မႈ ကိစၥပုိင္းဆုိင္ရာ၊ သေႏၶတားမႈဆုိင္ရာ၊ လိင္မႈကိစၥ၊ ကေလးလုိခ်င္မႈ ကိစၥမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက ေအာက္ပါ ဖုန္းနံပါတ္သုိ႔ ေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္။ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ လံုး၀ေျပာရန္မလုိပါ

၃၇၅၅၆၅