၀င္း

၁။ အလုပ္သစ္ေျပာင္း၍ အဆင္ေျပပါသည္။

၂။ ရမည္။

၃။ ထီေပါက္ကိန္းရွိပါသည္။

(အေကာင္းေတြခ်ည္းပဲေနာ္)