မြန္မြန္

August 3, 2009


 

၁။ အသက္ (၂၉) မတုိင္မီအတြင္း ႀကိဳးစားပါ။

 

၂။ မရွိပါ။

 

၃။ အိမ္ေထာင္က်သျဖင့္ ကံေကာင္းသြားသူဟူ၍ မရွိပါ။

 

Linger963

August 3, 2009
 

About This blog


JQY တစ္ခ်ိဳ႕က ကုိယ္တုိင္ေရးတာျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕က ကူးထားတာျဖစ္ပါတယ္

Recent Posts