၁။ ျပဳစုလုပ္ေကၽြးႏုိင္ပါမည္။ အမိကုိ ပုိ၍ျပဳစုလုပ္ေကၽြးႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

 

၂။ အဆင္ေျပပါမည္။

 

၃။ သိပ္ခ်စ္ရေသာသူနဲ႔ လြဲရကိန္းရွိသည္။