၁။ အလုပ္အကုိင္ လံုး၀မၿမဲႏုိင္ေသးပါ။

၂။ မိမိထက္ ငယ္ရြယ္ပါမည္။

၃။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရ႔ဲစကားကုိ မွတ္ထားပါ။ “အိမ္ေထာင္ျပဳစရာရွိလွ်င္ မစဥ္းစားပဲ ျပဳပါ” တဲ့။