၁။ သားသမီးရဖုိ႔ အခ်ိန္ေတာ္ၾကာပါဦးမည္။

၂။ အသက္ ၂၉ ႏွစ္ေက်ာ္မွ အုိးပုိင္ အိမ္ပုိင္ျဖစ္မည္။

၃။ ခန္႔မွန္းထားေသာ အေနအထားထက္ တစ္၀က္သာ ရမည္။