၁။ ရတဲ့အလုပ္ကုိ မႀကိဳက္၊ ႀကိဳက္တဲ့အလုပ္ကုိ မရျဖစ္ေနသျဖင့္ အေတာ္ေလး ၾကာေနဦးမည္။ ေရွ႕တစ္လအတြင္း အလုပ္ရပါမည္။

 

၂။ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္မကုိက္ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မသြားသင့္ပါ။

 

၃။ ၃၄ ႏွစ္ႏွင့္ ၃၆ ႏွစ္မ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္ျပဳလွ်င္ ပုိေကာင္းပါသည္။