၁။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အထင္ႀကီးေသာ၊ သန္႔သန္႔ျပန္႔ျပန္႔ေနထုိင္တတ္ေသာ၊ မိမိအေပၚ အႏုိင္ယူ တတ္ေသာသူ။

 

၂။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ ပညာသင္သြားရမည္။

 

၃။ ေရေၾကာင္းဆုိင္ရာ၊ ႏုိင္ငံျခားသြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ဆုိင္ရာႏွင့္ စက္မႈပုိင္းဆုိင္ရာ။