ၿပိႆရာသီဖြားတို႔၏ႏွလံုးသား ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာသည္
အလြန္သစၥာတရားၾကီးမားၿပီး ေပးဆပ္ၿခင္းကို ဦးစားေပးေသာ
ေမတၱာတရားၾကီးမားသူမ်ားဟုကမၻာ့ နကၡတ္ပညာရွင္မ်ားက သတ္မွတ္ထားသည္။
၅၂၈ ႏွင့္၁၅၀၀ ေမတၱာလြန္ပြဲမ်ား ဘဝကြာၿခားမႈမ်ားအၾကား ေက်ာက္ဆစ္၊
ေက်ာက္ေတာင္ကဲ့သို႔ မာေက်ာေသာ ႏွလံုးသားအလယ္မွ ထူးၿခားစြာ ပြင့္လန္းေသာ
နတ္ပန္းကဲ့သို႔ ပြင့္ခဲ၊ ခ်စ္ခဲေသာ၊ မြန္ၿမတ္ေသာအခ်စ္၊ တည္တဲ႔ေသာေမတၱာ
အခ်စ္ႏွလံုးသားအားပိုင္ဆုိင္သူဟု ေဖာ္က်ဴးထားသည္။
ေမတၱာတရားအား ဆံုးၿဖတ္ေသာအခါတြင္ ေသခ်ာစြာ အခ်ိန္ယူဆံုးၿဖတ္ၿပီးမွ
ခ်စ္တတ္ တြယ္တာတတ္သည္။ ေၿပာခဲ႔ေသာစကား၊ ဆံုးၿဖတ္ထားေသာ အရာအား ဘယ္ေတာ့မွ
ၿပန္မၿပင္ ၊ သစၥာတရားအား ရင္၀ယ္ပိုက္ထားသူၿဖစ္သည္။
ငယ္ခ်စ္ကို ဦးစားေပးတတ္သည္။ ခိုင္မာေသာ ေမတၱာ ကိုပိုင္ဆုိင္သည္။
မိမိက ခ်စ္ရသူအေပၚ အၿမဲ စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ၿဖည့္ဆည္းေပးရမည္ ဟူေသာ ဒႆန ကို
ပိုင္ဆုိင္သည္။
သံေယာဇဥ္ၾကီးသည္။ အေခ်ာ့ၾကိဳက္ အေပ်ာ့ၾကိဳက္ၿဖစ္သည္။ ခ်စ္ခဲသည္။
အခ်စ္ၿမဲသည္။ အခ်စ္အတြက္ဆိုလွ်င္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္
ဆန္႔က်င္ရန္လည္းေကာင္း၊ မိသားစုႏွင့္ဆန္႔က်င္ရန္လည္းေကာင္း ဝန္မေလး။
ကိုယ္တုိင္ဆံုးၿဖတ္မည္။ ေမတၱာလမ္းေၾကာင္းသည္ မေခ်ာေမြ႔ အခက္အခဲမ်ားမည္။
ခ်စ္သူႏွင့္ေပါင္းဖက္ရန္ ဆံုစည္း ရန္သာအဓိကထားသည္။ အေပ်ာ္ခ်စ္သူ
လံုးဝမထားတတ္။
အခ်စ္ကို ဦးစားေပးသည္။ မိမိကုိယ္တုိင္လည္း အယုအယၾကိဳက္မည္။
သစၥာရွိသူကိုလည္းလိုလားမည္။ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာဆိုသည္မွာ သစၥာတရားရွိမွ
ခုိင္ၿမဲသည္။ ၿပီးၿပည့္စံုသည္ဟု ခံယူထားသည္။
ႏွလံုးသားမွ အခ်စ္သည္ သံေယာဇဥ္္အတြယ္အတာမွ တစ္စစ ၿမင့္မားလာေသာ
တုိးပြားလာေသာ ခ်စ္တတ္လာေသာ ေမတၱာအမ်ိဳးအစားၿဖစ္သည္။
ဤရာသီဖြားမ်ားသည္ မိမိ ကသူတစ္ပါးအေပၚ ေကာင္းသေလာက္ ေပးဆပ္သေလာက္
မိမိကုိ ထပ္တူ ၿပန္ေကာင္းသူရရန္ ခဲယဥ္းသည္။ မိသားစု ညီအကို
ေမာင္ႏွမမ်ားအား ၅၂၈ ေမတၱာ ဦးစားေပးရမႈေၾကာင့္ ၁၅၀၀
ေမတၱာတြင္အညံ့ရွိမည္။
တခါတည္းထား တစ္ၾကိမ္တည္းၿမဲလိုေသာ ခ်စ္သူကိုလိုလားသည္။ သို႔ေသာ္
ဤရာသီဖြား ၈၀% သည္ အခ်စ္ဦးႏွင့္ဆံုစည္းကိန္းမရွိတတ္ပါ။
အခ်စ္အေပၚ ထားရွိေသာ ဒႆနအၿမင္သည္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၂၂ ႏွစ္အတြင္း
မိမိကုိ တစိုက္မတ္မတ္ စိတ္ဝင္စားေသာ နီးစပ္သူႏွင့္ သံေယာဇဥ္ တြယ္ၿပီး
နီးစပ္မႈေၾကာင့္ ေမတၱာတရားေပၚေပါက္သည္ဟုသတ္မွတ္သည္။ အသက္၂၃ မွ ၂၈
ႏွစ္ၾကားတြင္ ခ်စ္သူထက္မိဘကို ပိုခ်စ္သင့္သည္ဟူေသာ စိတ္ရွိသည္။ အသက္
၂၈ႏွစ္မွ ၃၅ ႏွစ္ၾကားတြင္ ေမတၱာတရားသည္ ဘဝအတြက္
ထာဝရလက္တြဲရန္အေဖာ္ရွာၿခင္းဟု သတ္မွတ္သည္။ အသက္၃၆ႏွစ္အထက္တြင္မူ
ေမတၱာတရားသည္ သူတစ္ပါးအားေပးဆပ္ရန္ အေကာင္းဆံုးေသာ လက္ေဆာင္မြန္ဟု
သတ္မွတ္သည္။
ဤကား ၿပိႆရာသီဖြားတို႔၏ အခ်စ္ဒႆနပင္ၿဖစ္ေပသည္။