၁။ မၿမဲႏုိင္ပါ။ 


၂။ စိတ္ဓာတ္ယိမ္းယုိင္လြယ္သည္။ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မႈဒဏ္ကို ႀကံ့ၾကံ့ခံႏုိင္ဖို႔ႀကိဳးစားပါ။ ျဖစ္ခ်င္တာ တမ်ိဳး ျဖစ္တာတစ္မ်ိဳး အၿမဲတမ္းျဖစ္ေနမည္။


 ၃။ အိမ္ေထာင္ေရး သာယာပါမည္။