၁။ တုိးတက္ရန္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးေသာ္လည္း လက္ရွိ အလုပ္အကုိင္တြင္ ၿမဲေနမည္။

၂။ အခြင့္အလမ္းရွိပါသည္။

၃။ အသက္ (၄၀) ေက်ာ္သည္အထိ မိစံု ဖစံုေနရမည္။ သင့္အသက္ (၂၇) တြင္ သင့္မိခင္က်မ္းမာေရးႏွင့္ သင့္က်န္းမာေရးကုိ ဂ႐ုစုိက္ပါ။