၁။ အမိျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။

၂။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ တိတိက်က် ခုိင္ခုိင္မာမာသာ ခ်လုိက္ပါ။ (အိမ္ေထာင္ျပဳဖုိ႔ စဥ္းစားေတြးေခၚေနလွ်င္ ဘယ္ေတာ့မွ အိမ္ေထာင္မက်- ဗုိလ္ခ်ဳပ္) အပ်ိဳႀကီး မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ အရပ္အေမာင္းပိန္ပါးေသာ ဂုဏ္က်က္သေရႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ မိဘေဆြမ်ိဳးတုိ႔ အားထားရသူႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်မည္။

၃။ သင့္ဘက္က စတင္ဆက္သြယ္လုိက္ပါ။ ခ်က္ခ်င္း ျပန္ဆက္သြယ္လိမ့္မည္။ သူ သင့္ကုိ ေစာင့္ေနသည္။