၁။ ဉာဏ္ရည္ ေကာင္းေသာ္လည္း ဉာဏ္က ပြင့္ခဲသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ငယ္ရြယ္စဥ္ကတည္းက ကုိယ္တုိင္စဥ္းစားေစသည့္ စနစ္ျဖင့္ ပ်ိဳးေထာင္လွ်င္ ပညာေရး အေတာ္ေလး ေကာင္းမြန္ပါမည္။

၂။ ဘ၀တစ္သက္တာအတြင္း က်န္းမာေရး အထူးေကာင္းမြန္သည္။


၃။ အသက္ (၁၄) ႏွစ္ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေအာင္ျမင္ေသာဘ၀ကုိ ပုိင္ဆုိင္မည္။ အတုိက္အခံမ်ားသည့္ ေနရာသုိ႔ေရာက္မည္။ အခ်ိဳ႕အ၀က္ ေလးစား၍ အခ်ိဳ႕အ၀က္က မိမိကုိ တုိက္ခုိက္မည့္ အျမင့္တစ္ေနရာသုိ႔ ေရာက္မည္။