၁။ အသက္ (၃၂) ႏွစ္တြင္ ထီေပါက္ကိန္းရွိသည္။ ၎အသက္အရြယ္မွ စ၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္။

၂။ လတ္တေလာအေျခအေနမွ အသက္ (၃၁) ႏွစ္အထိ က်န္းမာေရး ညံ့ေနမည္။

၃။ အသက္ (၃၂) ေနာက္ပုိင္း။