၁။ ႀကိဳးစားသည့္ အတုိင္းသာျဖစ္သြားမည္။ ၃၆ ႏွစ္ေနာက္ပုိင္း အနည္းငယ္က်ဦးမည္။ ၄၀ ေက်ာ္မွ ႀကီးပြားႏုိင္မည္။ မိသားစု၀င္တစ္ဦးဦးနဲ႔ စပ္ထုိးမွ ထီေပါက္ႏုိင္မည္။

 

၂။ လက္ရွိအလုပ္အကုိင္ သိပ္မေကာင္းပါ။ ေျပာင္းသင့္သည္။

 

၃။ က်န္းမာေရးကုိလည္း ၃၆ ႏွစ္ေနာက္ပုိင္း ဂ႐ုစုိက္ပါ။ အျခားအခ်ိန္မ်ားတြင္ ပူရန္ မလုိပါ။