၁။ (၂) အတြင္း။ ရေသာ အခြင့္အေရးကုိ အမိအရယူပါ။

၂။ ၃ ခု။

၃။ ႀကိဳးစားပါ။ ယခုကတည္းက ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ ရွိေနၿပီ။