၁။ မရွိပါ။

၂။ အနည္းငယ္ ကံဆုိးေနပါဦးမည္။

၃။ ၿမဲမည္။