၁။ မေျပာင္းရပါ။

၂။ မရႏုိင္ပါ။

၃။ မၾကာမီ အိမ္ေထာင္က်ႏုိင္ပါသည္။။ မျဖစ္ပါ။