၁။ လက္တြဲရမည္။

၂။ စိတ္ခ်မ္းသာမည္ မဟုတ္ပါ။

၃။ မၾကာမီ။