၁။ ၄၂

၂။ အေျပာင္းအလဲရွိမည္။

၃။ ရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေခတၱမွ်သာျဖစ္မည္။