၁။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္သုိ႔ေရာက္မွ ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ သြားရမည္။

 

၂။ ရြယ္တူႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ဖုိ႔အတြက္ ယခုကတည္းက အိမ္ေထာင္ျပဳရပါမည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ သင္၏ အိမ္ေထာင္ဘက္သည္ သင့္ကုိ ၾကင္နာမည့္သူ ျဖစ္သည္။

 

၃။ ဘြဲ႕ (၄) ခု သာရပါမည္။