၁။ အသက္ (၂၉) မတုိင္မီအတြင္း ႀကိဳးစားပါ။

 

၂။ မရွိပါ။

 

၃။ အိမ္ေထာင္က်သျဖင့္ ကံေကာင္းသြားသူဟူ၍ မရွိပါ။