၁။ ေမးခြန္း နံပါတ္ (၁) အတြက္ ေသာကျဖစ္ေနရန္ မလုိပါ။ ခုအခ်ိန္မွာ မစဥ္းစားသင့္ေသးပါ။

၂။ စိတ္အေပၚ မူတည္ပါတယ္။

၃။ ဘာလုပ္ရင္လဲ။ မည္သူမွ် မျဖစ္ႏုိင္ပါ။