မည္သည့္လ၌မဆုိ (၄) ရက္၊ (၁၃) ရက္၊ (၂၂) ရက္၊ (၃၁) ရက္တုိ႔၌ ဖြားျမင္ေသာသူမ်ား

 

(၄) ဂဏန္းသမားမ်ားသည္ ဥပေဒကုိ ေျပာင္းျပန္လုပ္ပစ္သူမ်ား၊ ပုန္ကန္ထႂကြသူမ်ားဟု အဓိပၸါယ္ရေသာ ဂဏန္းျဖစ္ေလသည္။ သူတပါးတုိ႔ႏွင့္ အတုိက္အခံျပဳျခင္း၊ အထင္အျမင္အယူအဆကုိ ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳျခင္း စေသာ ထူးျခားသည့္ အယူအဆရွိသည့္ သေဘာရွိသည္။ သူတပါးႏွင့္မတူ တမူထူးျခားေနမႈကုိလည္း လက္၀ယ္ စြဲကုိင္ထား တတ္ၾကျပန္၏။

 

ဘာသာတရားကုိျဖစ္ေစ အယူ၀ါဒကုိျဖစ္ေစ ေျပာင္းလဲပစ္လုိေသာ ဉာဏ္ရွိ၏။ ေတာ္လွန္ထႂကြ၏။ (၄) ဂဏန္းသမားမ်ားသည္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ မသင့္မျမတ္ရွိတတ္၏။ ၎တုိ႔ကုိလည္း ပတ္၀န္းက်င္က ၀ုိင္းပယ္မႈ အားႏွင့္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ိဳးကုိ ျပဳျခင္းခံရတတ္၏။ အထူးသျဖင့္ အမ်ားႏွင့္မတူ တသီးတျခား ေနထုိင္တတ္၏။ ဖိႏွိပ္လွ်င္လည္း ႂကြတက္ရန္ အဆင္သင့္ရွိေနတတ္၏။ လူလူသူသူႏွင့္ သိပ္တရင္းတႏွီးေနေလ့ မရွိဘဲ တသီးတျခားေနထုိင္တတ္၏။

 

စီးပြားေရးဘက္တြင္ ၎(၄) ဂဏန္းပုိင္ရွင္မ်ားသည္ ေအာင္ျမင္မႈ ပန္းတုိင္ကုိ ခဲယဥ္းစြာေရာက္တတ္၏။ ဆက္ဆံေရးတြင္ ေျပျပစ္ေခ်ာေမြ႕သည္ဟူ၍ မရွိတတ္ေပ။ သူတုိ႔ထင္ရာ ျမင္ရာ ေျပာဆုိ လုပ္ကုိင္တတ္၏။ ပင္ပန္းဆင္းရဲၿပီး လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္ရမည့္ ဂဏန္းပုိင္ရွင္လည္းျဖစ္၏။ ကံသည္ ၎တုိ႔အတြက္ ေကာင္းသည္ မရွိဘဲ ၎တုိ႔ ႐ုန္းကန္သမွ်သာ အခြင့္အေရးရတတ္၏။

 

စိတ္ထိခုိက္လြယ္ၿပီး စိတ္ႀကီး၏။ ေဒါသျဖစ္လွ်င္ မေျပာေတာ့ဘဲ ထုိင္၀မ္းနည္းေနတတ္၏။ ထင္သလုိ မျဖစ္ေသာအခါ တျခားသူထက္ ပုိမုိပင္ပန္းတတ္၏။ ပူေဆြး၀မ္းနည္းျခင္းလည္း ပုိ၍ျဖစ္တတ္၏။ စိတ္ေျဖေဖ်ာက္၍ မျဖစ္ႏုိင္ၾကေပ။

 

မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းနည္းပါးတတ္ၿပီး ရွိသည့္ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းအေပၚ သစၥာရွိတတ္၏ ။ သုိ႔ေသာ္ မိတ္ေဆြတုိ႔၏ သစၥာမ့ဲမႈကုိသာ ခံေနရတတ္၏။         

 

နီလာကုိ လက္စြပ္အျဖစ္ ၀တ္ဆင္ႏုိင္၏။  သင့္ေတာ္ေသာအေရာင္မ်ားမွာ ၾကားေရာင္ျဖစ္သည့္အေရာင္မ်ား၊ မီးခုိးေရာင္မ်ား ခပ္မြဲမြဲအေရာင္မ်ား ၀တ္ဆင္သင့္၏။ (၄) ဂဏန္းသမားတုိ႔သည္ စိတ္အားႀကီးျခင္း၊ ေဒါသထြက္လြယ္ျခင္း၊ စိတ္ထိခုိက္လြန္းျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေရာဂါရတတ္သည္။ ႏွလံုးေရာဂါ ေသြးတုိးေရာဂါျဖစ္တတ္၏။ စိတ္ႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ အစဥ္ ထိန္းသိမ္းသင့္၏။