ဘေလာ့ေရးသားရာမွာ ပါ၀င္သင့္တဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ား

 

၁။ ေဖာက္ထြက္အေတြးအေခၚမ်ား ထည့္သြင္းေရးသားပါ။

1. Keep an idea incubator.

 

၂။ သင့္ဘေလာ့မွာ စဥ္းစားစရာ တစ္ခုက်န္ေနခဲ့ပါေစ။

2. Make a mindmap of your blog.

 

၃။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ဆုိတာမ်ိဳး မျဖစ္ေစနဲ႔။

3. Write timeless content.

 

၄။ ဘယ္သူ႔ကုိမွ မေထာက္ညာတဲ့ ေခါင္းစီးကုိသံုးပါ။

4. Use Explicit Headlines.

 

၅။ သီးျခားကြဲျပားေနပါေစ။

5. Be Specific.

 

၆။ အေျပာင္းအလဲေတြ မမ်ားေစနဲ႔။

6. Be constant.

 

၇။ သင့္ပံုမွန္ပုိစ့္ကုိ ဖန္တီးၿပီး တင္ႏုိင္ပါေစ။

7. Create and maintain a posting routine.

 

၈။ ဒါမ်ိဳး ဘယ္သူေရးတာဆုိၿပီး သင့္လက္ရာေတြ႔ပါေစ။

8. Find your own size.

 

၉။ သင့္ရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္ အေတြ႕အႀကံဳကုိပဲ ေရးပါ။

9. Write From Your own Experience.

 

၁၀။ သင္မွန္ကန္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါေစ။

10. Be authentic.

 

၁၁။ သင့္စာဖတ္သူအတြက္ပဲ ေရးပါ။

11. Write for your reader.

 

၁၂။ ပန္းတုိင္တစ္ခုကုိ ဦးတည္တဲ့ ဘေလာ့မ်ိဳးပဲေရးပါ။

12. Create a blogging setup.

 

၁၃။ စာဖတ္သူကုိ ေမးပါ။

13. Ask the reader.

 

၁၄။ ဘေလာ့ကုိ အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားပါ။

14. Post in advance.

 

၁၅။ သင့္ဘေလာ့ အေတြးအျမင္ကုိ ခ်ဲ႕ထြင္ပါ။

15. Your blog post is a traveler.

 

၁၆။ သင့္ဘေလာ့ကသာ သင့္ကုိ ၿပိဳင္ဆုိင္ေနပါေစ။

16. Your blog is beyond your blog.

 

၁၇။ ဖတ္လုိ႔ေကာင္းေအာင္ ျပတ္ျပတ္ထင္းထင္းေရးပါ။

17. Break your post into eatable chuck.

 

၁၈။ သင့္ကုိသင္ ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္ထားပါ။

18. Link to yourself.

 

၁၉။ စိန္ေခၚတဲ့ စာမ်ိဳးကုိပဲ ေရးပါ။

19. Do writing challenges.

 

၂၀။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ေရးသားပါ။

20. Engage in group projects.

 

၂၁။ အဘိဓာန္ အသံုးျပဳပါ။

21. Use a dictionary.

 

၂၂။ သင္ဖန္တီးထားတာကုိ စိစစ္ၿပီးမွ တင္ပါ။

22. Create a publishing filter.

 

၂၃။ အေၾကာင္းအရာေတြက အလွည့္က် ျဖစ္ေနပါေစ။

23. Create alternate content.

 

၂၄။ သင့္ထက္ျမင့္တဲ့ ဘေလာ့ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါ။

23. Link to authorities.

 

၂၅။ သင့္အေၾကာင္းကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပားထားပါ။

25. Openly present yourself.

 

၂၆။ (သင့္အေၾကာင္းက) ႐ုိး႐ုိးကေလး ျဖစ္ေနပါေစ။

26. Keep it sample.

 

၂၇။ သင့္ဘေလာ့ကုိ သင္မၾကာခဏ ျပန္ဖတ္ပါ။

27. Read your own blog.

 

၂၈။ ပါ၀င္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ခ်ိန္ညႇိထားပါ။

28. Balance your category distribution.

 

၂၉။ mail list တစ္ခုေလာက္ေတာ့ ျပဳလုပ္ထားပါ။

29.  Create a mailing list.

 

၃၀။ နည္းလမ္းကုိ ေဖာက္ထြက္အသံုးျပဳပါ။

30. Use brainstorming techniques.

 

၃၁။ ေရွာင္ဖယ္ ေရွာင္ဖယ္ မလုပ္နဲ႔။

31. Don't quit.